Regulamin korzystania z portalu CYRYL

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu cyryl.poznan.pl
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 3. Podstawową usługą oferowaną przez portal jest publiczne udostępnianie cyfrowych wersji materiałów analogowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Materiały publikowane na portalu są własnością instytucji partnerskich zaangażowanych w projekt CYRYL lub osób prywatnych.
 5. Materiały posiadają system zabezpieczeń wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z zasobów portalu. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część publikowanych treści.
 6. Użytkownik może korzystać z umieszczonych na portalu zasobów w dowolnym czasie i miejscu bezpłatnie na podstawie licencji udzielonych Wydawnictwu Miejskiemu Posnania przez właścicieli i autorów publikowanych materiałów.
 7. Udostępnienie materiałów nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw do nich na Użytkownika.
 8. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać zasobu w całości lub we fragmentach. Tego typu działanie może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać i nie modyfikować, ani w inny sposób nie ingerować w jakąkolwiek część zasobu portalu.
 10. Wydawnictwo Miejskie Posnania, w ramach którego działa portal CYRYL, nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich poprzez wykorzystanie kopii materiałów niezgodne z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych lub innych regulacji prawnych.
 11. Pobieranie przez Użytkownika kopii cyfrowych materiałów archiwalnych publikowanych pod adresem cyryl.poznan.pl dla potrzeb własnych nie stanowi usługi i opłaty z tego tytułu nie są pobierane.
 12. Uzyskanie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych o wyższych parametrach technicznych, niż prezentowane pod adresem cyryl.poznan.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub autora i podlega opłacie zgodnie z Cennikiem.
 13. Dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Nie będą podlegały profilowaniu lub przekazywaniu innym podmiotom w celach marketingowych.  Użytkownik ma prawo do ich modyfikacji lub usunięcia, o ile jest to zgodne z innymi przepisami. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@wmposnania.pl.
 14. Materiały znajdujące się w Domenie Publicznej pozbawione są opłat licencyjnych oraz ograniczeń celu i sposobu wykorzystania.
Informacje / metadane