Zbiór statutów miejskich | 1926 | Ze zb. Grażyny Sobierajskiej-Mormol

zamknij wstęp
do kolekcji
Zbiór statutów miejskich | 1926 | Ze zb. Grażyny Sobierajskiej-Mormol
Liczba obiektów:
175

Zbiór poznańskich statutów ukazał się drukiem w 1926 roku i był pierwszą tego rodzaju publikacją po odzyskaniu niepodległości. Miał ułatwić ogółowi mieszkańców orientowanie się w meandrach przepisów regulujących funkcjonowanie miasta. Zawiera nie tylko statuty, czyli akty prawne sankcjonujące strukturę organizacyjną i zadania samorządu terytorialnego, ale także regulaminy (np. Regulamin Rady Miejskiej Poznania) i rozporządzenia policyjne (np. o obowiązku meldunkowym, wadze pieczywa, handlu jajami, ruchu dorożek, noszeniu i przechowywaniu broni czy przewożeniu i przechowywaniu zwłok). Te ostatnie znalazły się w księdze w związku z włączeniem policji w zakres władzy prezydenta miasta. W czasach zaborów sprawy bezpieczeństwa nie należały do kompetencji nadburmistrza, jak w innych miastach zaboru pruskiego, ale do Prezydium Policji w Poznaniu. Prezydium zlikwidowano w 1920 roku, a policję kryminalną podporządkowano Komendzie Okręgowej Policji Państwowej, natomiast pozostałe wydziały trafiły pod jurysdykcję nowo utworzonego starostwa grodzkiego. W 1925 roku zlikwidował starostwo, a jego zadania przekazano prezydentowi Poznania.
Do ustawy scaleniowej w 1933 roku na terenie Poznania nadal obowiązywało prawo pruskie ustanowione przez władze zaborcze. Uznano, że sprawdziło się w praktyce i trwale wpisało się w tradycję samorządową miasta. Statuty i rozporządzeni z czasów niemieckich publikowane w zbiorze przetłumaczono, usuwając jedynie te zapisy, które w nowej rzeczywistości przestały mieć rację bytu.
Ze zbioru statutów wyłania się interesujący obraz międzywojennego Poznania. Przepisy regulujące codzienne życie mieszkańców w znakomity sposób ukazują funkcjonowanie miasta. Niektóre całkowicie się zdezaktualizowały, np. te dotyczące przeładowni miejskiej przy Garbarach, ponieważ portu rzecznego od dawna już nie ma, ale inne, tyczące się np. bezpieczeństwa publicznego, mają niekiedy zastosowanie dzisiaj, choć inaczej są interpretowane. Publikowany egzemplarz należał do urzędnika miejskiego Czesława Piaska, a dzisiaj jest własnością jego wnuczki Grażyny.

Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 175 wyników
Wyświetlam 175 wyników
Informacje / metadane