Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
dla Cyfrowego Repozytorium Lokalnego w Poznaniu (CYRYL)

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wydawnictwo Miejskie Posnania i projekt „CYRYL” zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.cyryl.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego cyryl.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej:1.02.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.06.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.12.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kamińska, katarzyna.kaminska@wm.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 854 07 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7. dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do: 

Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania